SDH Oprechtice, Oprechtice 69, Kdyně 34506
+420 730 731 634
sdhoprechtice@seznam.cz

O nadaci Haima

,, Hasiči pomáhají srdcem ''

HAIMA Plzeň z.s. – dobrovolný spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. Jeho posláním je zkvalitnit život postižených dětí. Spojuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie. HAIMA byla založena ve formě „občanské sdružení“ v roce 1991
ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru – databanky kostní dřeně.  

Svými aktivitami napomáhala vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně dala podnět ke vzniku center HAIMY v jednotlivých regionech. Nově založená občanská sdružení pracovala samostatně.

Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000 při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a to

za podpory vedení kliniky a lékařského personálu. V roce 2014 došlo k transformaci „občanských sdružení“ dle znění zákona č.89/2012Sb,/NOZ/na „spolky“.
V současné době je oficiálním názvem – HAIMA Plzeň z. s. /zapsaný spolek/. Pro naplnění poslání – pomoci postiženým dětem si stanovujeme několik základních cílů. K nejpodstatnějším patří:

  •  zkvalitnění léčby, 
  • adaptace pacienta a jeho rodiny na dlouhou a obtížnou léčbu, 
  • pomoc při návratu do normálního života

Pro dosažení uvedených cílů vytváříme podmínky především svou charitativní činností:

  •  získávání finančních prostředků a sponzorských darů pro nákup přístrojů a pomůcek k zajištění co nejlepší lékařské i ošetřovatelské péče,
  • zlepšování prostředí pro dětské pacienty přímým nákupem vybavení, 
  • konání veřejných sbírek, formou sběrných pokladniček, kde se získávají finanční prostředky a zároveň je veřejnost se seznámena s činností spolku HAIMA Plzeň
  • organizování rekondičních pobytů v přírodě pro děti a jejich rodiče i během léčby, 
  • vedení dětských pacientů a rodiny v průběhu nemoci i po jejím odeznění s cílem zlepšit fyzickou a psychickou kondici. 

Náš dobrovolný spolek má v současné době 35 členů – rodiče postižených dětí a také členy z řad personálu.